TERMS OF USE FOR VIDEO INTERVIEW (NL - FR


OUR COMMITMENTS:    


XPE Group SA / NV, acting under the business lines ‘euro engineering’, with registered office at 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16B, is a company belonging to the Adecco Group (“XPE”). The Adecco Group is the world leader in human resource solutions, with a comprehensive service offering that includes temporary and contract staffing, outsourcing, permanent recruitment, outplacement and career services, training and consulting. 

XPE intends to help you to find an employment according your professional profile, skills and expertise (“Purpose”) with a third-party organization through the use of our services and for the purpose of evaluating your suitability the third-party organization may request some or all of the information you have supplied us for this Purpose. For the avoidance of doubt, the information XPE supply any third-party may only be used for the Purpose for which it is supplied.

As part of this process XPE uses a video job interview through this on line tool. XPE - to do the video interview – has as partner HireVue, Inc. (“HireVue”) with registered office at 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 (XPE and HireVue, “We”). The interview may be recorded and stored in its files. The recording contains your image, voice and all kind of information that you provide in the video interview (“Material”) to be used for the above described Purpose.

The Material will be used only for the Purpose, in a proper and adequate manner and shall not be used in a manner whatsoever that may cause damage to your image or reputation. We warrant and represent that it shall not use the Material for any purpose or in any manner other than as expressly authorized herein. 

The Material may be used by XPE for the Purpose under the conditions set out in this statement and shared with their clients, partners, employees and associates, and investors worldwide and may be transferred to a third party provided such a transfer is only connected with the described Purpose.

We are committed to protecting the security of your personal data. We implement a variety of security technologies and procedures to protect your personal data that we collect on line, against loss, improper use or alteration and from any unauthorized access or disclosure. Systems administration staff is governed by strict confidentiality/non-disclosure agreements and operational procedures.

Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although We will do our best to protect your personal data, We cannot guarantee the security of your data when transmitted to this website therefore any transmission is at your own risk.

If you have any questions or complaints regarding our statement of privacy practices as related to your specific information, or to request access, modification or deletion to your data, please send an email to Quality@adecco.be or contact us by postal mail to:


XPE Group SA / NV
Quality Department
Noordkustlaan 16B
1702 Groot-Bijgaarden

YOUR COMMITMENTS:

If you want to use this tool under the above parameters – hereby - you are committed to:

• Accept to participate in a video job interview conducted by HireVue for the Purpose;
• Accept that the interview may be recorded and consent to such recording;
• Agree and grant permission to XPE and HireVue to obtain, store and transmit the Material;
• Grant to the XPE a non-exclusive and free of charge permission to use the Material worldwide and unlimited in time and place (i.e reproduction, distribution) in accordance with employment data privacy regulations and XPE’s data privacy policies in connection with the Purpose;
• Waive your right to make any claim or demand or bringing any causes of action against XPE and HireVue and you hereby release and discharge XPE and HireVue, from all claims, causes of action, or demands rising out of or in connection with the use of the video job interview for the purposes of employment screening; and
• Attest that you have voluntarily agreed to be interviewed under your sole and exclusive responsibility at all times. 
Important: If you do not agree, exit the interview and contact your contact person at XPE.


GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR VIDEO INTERVIEW

ONZE VERBINTENISSEN: 
XPE Group NV / SA, hier handelend onder business line ‘euro engineering’, met statutaire zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16B, is een bedrijf dat behoort tot de Adecco Group (“XPE”). De Adecco Group is wereldleider in human resources oplossingen, met een uitgebreid service aanbod dat uitzending en detachering, outsourcing, werving & selectie, outplacement en career services, training en consulting omvat. 
XPE is voornemens om u te helpen aan een baan welke aansluit bij uw professionele profiel, vaardigheden en expertise ("Doel") met behulp van een derde partij. Door gebruik van onze middelen (met als doel uw inzetbaarheid te evalueren) kan het zijn dat deze derde partij XPE zal vragen om bepaalde informatie die u aan XPE heeft verstrekt voor dit Doel. Voor alle duidelijkheid, de informatie die XPE verstrekt aan derden zal alleen worden mogen gebruikt voor het Doel waarvoor zij is verstrekt. 
Als onderdeel van dit proces maakt XPE gebruik van een video sollicitatiegesprek via deze on line tool. XPE gebruikt - om het video interview te doen - als leverancier HireVue, Inc. (“HireVue”)  met statutaire zetel te 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 (XPE en Hirevue, "Wij"). Het interview kan worden opgenomen en opgeslagen in de bestanden van het systeem. De opname bevat uw afbeelding, stem en allerlei informatie die u verstrekt in het video-interview ("Materiaal") welke gebruikt zal worden voor het bovenstaand beschreven Doel. 
Het Materiaal zal alleen gebruikt worden voor het Doel, op een correcte en adequate wijze en zal niet worden gebruikt op een manier die schade aan uw imago of reputatie kan veroorzaken. Wij garanderen en verklaren dat het materiaal niet zal worden gebruikt voor een ander Doel, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd is. Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u verzoeken om inzage, verbetering, aanpassing, verwijdering of afsluiting van het Materiaal. 
Het Materiaal kan worden gebruikt door XPE voor het Doel onder de in deze verklaring gestelde voorwaarden en kan worden gedeeld met de klanten, partners, medewerkers, partners en investeerders over de hele wereld en kan worden overgedragen aan een derde, mits een dergelijke overdracht alleen verbonden is met de beschreven Doel. 
Wij zijn gecommitteerd om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij implementeren een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en-procedures om uw persoonlijke gegevens die we online verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging en voor elke onbevoegde toegang of openbaarmaking. Tevens ons personeel dat zich bezig houdt met het beheer van het systeem zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten en operationele procedures. 
Helaas is de overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel Wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van uw gegevens niet garanderen wanneer overgebracht naar deze website, daarom elke overdracht is op uw eigen risico. 
Als u vragen of klachten heeft over onze werkwijze met privacy gegevens met betrekking tot uw specifieke informatie, of om de toegang, wijziging of verwijdering om uw gegevens op te vragen, stuur dan een e-mail naar Quality@adecco.be of contacteer ons via de post: 
XPE Group NV / SA
Quality Departement
Noordkustlaan 16B
1702 Groot-Bijgaarden

UW VERPLICHTINGEN: 
Als u dit programma wilt gebruiken onder de bovengenoemde voorwaarden, dan aanvaard u volgende voorwaarden: 

• U accepteert deelname in een video sollicitatiegesprek uitgevoerd door Hirevue voor het Doel; 
• U accepteert dat het gesprek kan worden opgenomen en geeft toestemming om een dergelijke opname te doen; 
• U stemt in met en verleent toestemming aan XPE en Hirevue om het Materiaal te verkrijgen; 
• U staat XPE toe om, niet-exclusief en kosteloos, het Materiaal wereldwijd en onbeperkt in plaats en tijd te gebruiken (bijv. reproductie, verspreiding) in overeenstemming met de data privacy regelgeving en XPE’s data privacybeleid gerelateerd aan het Doel; 
• U ziet af van en vrijwaart hierbij XPE en Hirevue voor alle vorderingen, claims, of eisen welke voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van het video sollicitatiegesprek voor het doen van een selectie procedure;
• U verklaart dat u vrijwillig hebt ingestemd om geïnterviewd te worden onder uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid te allen tijde. 
Belangrijk: Als u niet akkoord gaat, verlaat het interview en neem contact op met uw contactpersoon bij XPE. 


CONDITIONS D’UTILISATION DE L’ENTRETIEN FILMÉ


NOS ENGAGEMENTS :

XPE Group SA / NV, utilisant la marque et la dénomination commercial ‘euro engineering’ (« XPE »), ayant son siège social  situé à 1702 Grand-Bigard, Noordkustlaan 16B, est une entreprise du Groupe Adecco. Le Groupe Adecco est le leader mondial des services en ressources humaines, proposant une offre de services complète qui comprend le recrutement de personnel temporaire et contractuel, l’externalisation, le recrutement et la sélection de personnel permanent, le reclassement externe et l’orientation professionnelle, la formation et le consulting. 

L’objectif de XPE est de vous aider à trouver un emploi selon votre profil professionnel, vos compétences et votre expérience (« Objectif ») à l’aide d’une entreprise tiers.  Par le biais de nos services, et afin d’évaluer votre adéquation avec le poste, l’entreprise tiers peut demander d’accéder à tout ou partie des informations que vous nous avez fournies à cette fin. Pour éviter le moindre doute, les informations que XPE communique à un quelconque tiers ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

Dans le cadre de cette procédure, XPE se sert d'un entretien d'embauche filmé par le biais d’un outil en ligne. Pour filmer l’entretien, XPE travaille en partenariat avec HireVue Inc. (« HireVue ») ayant son siège social  10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 (XPE et HireVue, « Nous »). Il se peut que l’entretien soit enregistré et stocké dans des fichiers de HireVue. L'enregistrement contient votre image, votre voix et toutes les informations que vous avez fournies lors de l’entretien filmé (« Contenu ») lequel sera utilisé pour l’Objectif décrit ci-dessus.

Le Contenu sera utilisé uniquement aux fins de l’Objectif, de façon correcte et appropriée, et ne sera pas utilisé d’une quelconque manière pouvant nuire à votre image ou votre réputation. Nous garantissons et déclarons que Nous n’utiliserons pas ce Contenu à d’autre fins ni d’une autre manière que celles expressément autorisées aux présentes. 

Le Contenu peut être utilisé par XPE pour cet Objectif sous les conditions fixées dans la présente déclaration et communiqué à ses clients, partenaires, employés, associés et investisseurs du monde entier, et peut être transmis à un tiers dans la mesure où ce transfert est lié exclusivement à l’Objectif décrit.

Nous nous engageons à protéger la sécurité de vos données à caractère personnel. Nous appliquons diverses technologies et procédures de sécurité afin de protéger vos données à caractère personnel que nous collectons en ligne, contre la perte, l’usage abusif, l’altération ou l’accès ou divulgation non-autorisés. Le personnel chargé de l’administration des systèmes est tenu de respecter strictement les accords de confidentialité/non-divulgation ainsi que les procédures opérationnelles.

Malheureusement, la transmission d’informations via Internet n’est pas entièrement sûre. Bien que Nous nous efforcions de protéger au mieux vos données personnelles, Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données lorsqu’elles sont transmises vers ce site web ; par conséquent, toute transmission de données se fait à vos risques et périls.

Si vous avez des questions ou des réclamations concernant nos pratiques de confidentialité à l’égard de vos informations spécifiques, ou si vous souhaitez accéder à, modifier ou supprimer vos données personnelles, veuillez envoyer un e-mail à Quality@adecco.be ou nous écrire à l’adresse suivante :

XPE Group SA / NV
Département Quality
Noordkustlaan 16B
1702 Grand-Bigard


VOS ENGAGEMENTS :

En utilisant cet outil, vous acceptez Nos engagements tels que définis ci-dessus et vous :

• Acceptez de participer à un entretien d’embauche filmé mené par HireVue aux fins de l’Objectif ;
• Acceptez que l’entretien puisse être enregistré et donnez votre accord ;
• Acceptez et autorisez XPE et HireVue à se procurer le Contenu ;
• Accordez à XPE un droit non-exclusif et gratuit d’utiliser le Contenu dans le monde entier et sans limite de temps ni de lieu (p.ex. reproduction, distribution) conformément aux réglementations en matière de protection des données concernant l’emploi et aux politiques de confidentialité de XPE en rapport avec l’Objectif ;
• Renoncez à votre droit de soumettre une quelconque réclamation ou demande ou d'intenter une quelconque action contre XPE et HireVue et par la présente, vous dégagez XPE et HireVue de telles réclamations, causes d’action ou demandes résultant de ou liées à l’utilisation de l’entretien d’embauche filmé aux fins de la sélection de candidats ; et
• Attestez que vous avez accepté de plein gré de participer à l’entretien, et ce toujours sous votre seule responsabilité. 
Important : Si vous n’acceptez pas ces conditions, quittez l’entretien et prenez contact avec votre agence XPE.